Contact

OHANA Triatlon vzw
René Mat, Voorzitter
Bredeweg 17, 8420 De Haan, België

Rekeningnummer BE18 0018 7062 2465
Ondernemingsnummer BE 0733.989.102
info@ohanatriatlon.be
Instagram: Ohana_Triatlonteam


OHANA - Bestuur
Voorzitter: René Mat - tel +32 477 59 73 06
Sport Coördinator: Kenny Ulin
Administratie: Hilde Demeester
Sport Comité: Kris Lebacq
Feest Comité: Jo Nelissen
Ohana Rookies: Steve Arnou & Andreas Derudder
Webmaster: Davy Vierstraete
Aanspreekpunt Integriteit (API): Joke Monserez - tel +32 471 89 47 49